Na stránke pracujeme, ďakujem za pochopenie.

Obchodné podmienky

 

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO PORTÁLU

Názov spoločnosti : Esencie života s.r.o.
Sídlo spoločnosti : Rúbanisko 2/42, 98403 Lučenec
Štát: Slovensko

IČO: 47990295
IČ DPH:  SK 2024168652                                                                                                                                                                                                                                                  Zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky - Vložka číslo:  27537/S

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľna a.s.,                                                                                                                                                                                                                                 SK13 0900 0000 0050 6540 9221

Prevádzka: Predajňa Manufolktúra, Zlatá ulička 3052, 984 01 Lučenec 

Zodpovedná osoba:    Svetlana Matúšková          kontakt: +421 915 544 114           e-mail: manufolktura@gmail.com

ORGÁNY DOZORU:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj                                                                                                                                                                                                                                Odbor výkonu dozoru                                                                                                                                                                                                                                                                Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci                                                                                                                                                                                              Petofiho 1, 984 01 Lučenec

 

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Esencie života s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy Esencie života s.r.o., v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať v pracovné dni od 9:00 hod do 16:30 hod v predajni Manufolktúra, Zlatá ulička 3052, 984 01 Lučenec, mimo túto dobu po dohode.

TOVAR DORUČOVANÝ KURIÉRSKOU SPOLOČNOSŤOU

Tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. 
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované podľa cenníka spoločnosti. Cena sa určuje od hmotnosti balíka.
Cena prepravy zahŕňa možnosť večerného doručenia (voliteľne) a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia.
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.
Nahlásenie straty zásielky podáva odosielateľ alebo príjemca spoločnosti SPS písomne, najneskôr do 2 pracovných dní, nasledujúcich po plánovanom (garantovanom) čase dodania zásielky. V prípade neskoršieho nahlásenia vady uvede¬nej v predchádzajúcej vete, nie je možné. Príjemca je povinný v prípade poškodenia zásielky uschovať pôvodné balenie zásielky k nahliadnutiu spoločnosti SPS a k zhotoveniu fotodokumentácie.

Po nahlásení poškodenia alebo straty zásielky, prípadne chýbajúcej časti zásielky príde zodpovedný pracovník spoločnosti SPS spísať škodový protokol a vyhotoviť fotodokumentáciu. Spísanie škodového protokolu sa nepovažuje za reklamáciu. Nahlásenie poškodenia (straty, prípadne úbytku z tovaru) a škodový protokol nenahrádzajú písomnú reklamáciu. Odosielateľ, prípadne príjemca zásielky uplatňuje písomnú reklamáciu najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa nahlásenia poškodenia zásielky, prípadne straty alebo úbytku zo zásielky. Uplynutím tejto lehoty zaniká právo odosielateľa, prípadne príjemcu zásielky na uplatnenie reklamácie. 
Písomná reklamácia musí obsahovať predovšetkým: 

  • číslo zásielky
  • popis vady, alebo poškodenia zásielky
  • označenie obsahu zásielky
  • výšku uplatňovaného nároku na náhradu škody

Ďalej je k písomnej reklamácii potrebné pripojiť: 

  • doklad o obsahu zásielky (dodací list, pôvodná obstarávacia faktúra bez DPH, objednávka a pod.)
  • doklad preukazujúci hodnotu zásielky relevantným spôsobom (obstarávacia faktúra, resp. príjmový pokladničný doklad; pokiaľ je osoba uplatňujúca nárok na náhradu škody platiteľom DPH, vyplatí spoločnosť SPS náhradu škody najviac vo výške obstarávacej ceny tovaru bez DPH)
  • v prípade poškodenia zásielky, doklad preukazujúci výšku spôsobenej škody (faktúra za opravu, znalecký posudok na určenie rozsahu poškodenia)

 Maximálna hmotnosť jedného balíka je 70 kg.

TOVAR DORUČOVANÝ SLOVENSKOU POŠTOU - OBCHODNÝ BALÍK

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované podľa cenníka Slovenskej pošty. Cena sa určuje od hmotnosti balíka. 

Z hladiska spôsobu dodania poskytuje SP dva dva druhy balíkov. Balík dodaný na adresu objednávateľa a balík dodaný na poštu podľa výberu objednávateľa. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie.

Maximálna hmotnosť jedného balíka je 10 kg.

Balík doručuje SP na odovzdávacie miesto podľa adresy uvedenej na balíku alebo adresnom štítku. SP vydá balík adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi po preukázaní totožnosti. SP avizuje adresátovi doručenie balíka prostredníctvom SMS/e-mail avíza. Balík zaťažený doplatným alebo dobierkovou sumou, SP vydá adresátovi, alebo oprávnenému prijímateľovi až po ich úhrade. Po úhrade týchto súm SP vydá adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi potvrdenku

Balík na poštu SP uloží na pošte uvedenej na balíku alebo adresnom štítku počas odbernej lehoty bez predchádzajúceho pokusu o doručenie. Podmienkou poskytnutia služby Balík na poštu je uvedenie mobilného telefónneho čísla alebo emailovej adresy v podacej potvrdenke. Deň dodania Balíka na poštu bude adresátovi oznámený prostredníctvom SMS avíza a e-mail avíza o uložení zásielky na pošte, za podmienky uvedenia korektného mobilného telefónneho čísla od slovenských operátorov, resp. e-mailovej adresy. Balík zaťažený doplatným alebo dobierkovou sumou, SP vydá adresátovi, alebo oprávnenému prijímateľovi až po ich úhrade. Po úhrade týchto súm SP vydá adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi potvrdenku. Adresát alebo oprávnený prijímateľ si môže balík prevziať pri priehradke pošty po oznámení podacieho čísla zásielky (ak je mu známe) a preukázaní totožnosti.

Reklamácia zásielky je možná podať najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky. 

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Lehota prepravý zásielky jedruhý pracovný deň po dni podania. O odoslaní je zákazník informovaný SMS správou.

 

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. 

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere.
platobná karta

9) Bezpečnosť

Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - Esencie života s.r.o., Rúbanisko 2/42, 984 03 Lučenec. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Esencie života s.r.o.

Rúbanisko 2/42

984 03  Lučenec

Obchodné podmienky sú platné od 1.6.2016  do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.